Благодаря!

Благодаря много, че избрахте да ме подкрепите! Това е безкрайно важно за мен на няколко нива: Първо, чисто практически ми помага да правя нещата, които правя, една идея по-лесно и свободно; Второ, и по-важно – кара ме чувствам, че трудът ми е оценен. Някой е харесал какво правя толкова, че да ме подкрепи финансово – при положение, че е напълно свободен да не го направи. Именно ценността на това действие, силата на този ангажимент – понякога от хора, които не познавам лично – е едно от нещата, които ме поддържат вдъхновен да вървя напред. За мен това означава, че моята работа е имала някакъв смисъл за вас, вие сте намерили нещо достатъчно ценно в нея, което в ретроспекция изпълва със смисъл времето, усилията и страстта, които съм посветил на всичко това. Което пък ме прави щастлив. Благодаря! 

Ще се видим в следващия епизод!

Thank you!

Thank you so much for choosing to support me! This is very important to me on several levels: Firstly, in a purely practical sense, it helps me create the things I want to create that much easier; Secondly, and more important: It makes me feel that my work is appreciated. Someone liked what I did so much, as to support me financially – provided he was free not to do so. It is the value of this action, the strength of this commitment – sometimes from people I don’t know personally – that is one of the things that keep me inspired to move forward. For me, this means that my work has had some meaning for you, that you have found something valuable in it, which in retrospect gives meaning to the time, effort and passion that I have devoted to all this. Which in turn makes me happy. Thank you!

I will see you in the next episode!

Спасибо!

Большое спасибо за то, что вы выбрали поддержaть меня! Для меня это бесконечно важно на нескольких уровнях: Во-первых, чисто практически, это помогает мне сделать то, что я делаю, немного проще и свободнее; Во-вторых, что более важно, я чувствую, что мою работу оценили. Кому-то понравилось то, что я делаю, достаточно, чтобы поддержать меня финансово – при условии, что он был свободен этого не делать. Ценность этого действия, сила этой приверженности – иногда от людей, которых я не знаю лично – это одна из вещей, которые вдохновляют меня двигаться дальше вперед. Для меня это означает, что моя работа имела для вас какое-то значение, вы нашли в ней что-то достаточно ценное, что в ретроспективе наполняет смыслом и время, усилия и страсть, которые я посвятил всему этому. Ето меня радует. Спасибо!

Увидимся в следующем выпуске!